Назарова Галина Валентинівна

Вчене звання та науковий ступінь Доктор економічних наук, професор
Посада Завідувач  кафедрою
Дисципліни «Соціальна економіка і політика», «Управління персоналом», «Менеджмент персоналу», «Креативний менеджмент»
Інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Має 150 наукових праць, в тому числі 9 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України і 23 монографії з економіки та менеджменту. Є науковим керівником 13 кандидатів та 1 доктора економічних наук. Є членом експертної ради МОН України з питань проведення експертизи дисертацій, членом спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій,  членом редколегій 5 фахових з економіки наукових періодичних видань.  Є Головою підкомісії зі спеціальності 051 «Економіка» Науково-методичної комісії МОН України. Обіймала посаду Віце-президента Асоціації міст побратимів Харків-Цинцинаті,  Регіонального радника Консорціуму з вдосконалення менеджменту освіти в Україні «CEUME», співпрацювала  в проекті Міжнародної Фінансової Корпорації з корпоративного управління. Була учасником міжнародних програм «Community Connections» (USA), Центрального Європейського Університету (Угорщина). Нагороджена Почесною грамотою виконкому Харківської міської ради (2000 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2005 р., 2009 р.), Нагрудним знаком  МОН України «Відмінник освіти України» (2008 р.), Грамотою МОН України (2009 р.), Почесною грамотою Харківської обласної ради (2010 р.), Подякою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (2010 р.), Подякою Національної служби посередництва і примирення (2013 р.). У 2010 році була стипендіатом Харківської облдержадміністрації ім. М. І. Туган-Барановського. У 2013 році стала переможцем обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Завідувач кафедри». У 2015-2016 роках була нагороджена Почесною грамотою Верховної ради України та Нагрудним знаком МОН України «За наукові та освітні досягнення».
E-mail gnazarova@hneu.net
Citations ORCID ID: 0000-0003-4893-5406

Researcher ID: G-3018-2018

Google Scholar ID: wY6BwyAAAAAJ; h-index — 11

Scopus Author ID: 56677560100

Агавердієва Халіда Фаіддіновна

 
Вчене звання та науковий ступінь кандидат економічних наук
Посада доцент
Дисципліни «Економіка праці та соціально трудові відносини», «Менеджмент персоналу», «Розвиток персоналу», «Технології управління персоналом»
Наукові інтереси соціальна відповідальність бізнесу; соціально-трудова сфера підприємств, проблеми розвитку та конкурентоспроможності персоналу
Додаткова інформація Працює на кафедрі управління персоналом та економіки праці з 2010 року. Є автором 17 друкованих праць. Здійснює керівництво дипломними роботами, підготовкою студентських наукових статей, є куратором академічної групи
E-mail agaverdieva@ukr.net
Citations ORCID  ID: 0000-0001-6042-2908

Researcher ID: AAG-8386-2020

Google Scholar ID: eaoMHBIAAAAJ; h-index — 3

Scopus Author  

Аграмакова Наталія Володимирівна

Вчене звання та науковий ступінь доцент, кандидат економічних наук
Посада доцент
Дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини»
Наукові інтереси управління соціально-трудовою сферою підприємства; соціальна відповідальність бізнесу; формування компенсаційного та соціального пакету.
Додаткова інформація Працює на кафедрі управління персоналом з 2004 року. Здійснює керівництво курсовими, науково-дослідними, дипломними роботами. Співавтор монографії з управління соціально-трудовою сферою; навчального посібника з економіки праці та соціально-трудових відносин, практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини». За результатами наукових досліджень видано 48 наукових праць
E-mail nataagramakova@gmail.com
Citations ORCID  ID: 0000-0002-4207-2091

Researcher ID: AAG-8386-2020

Google Scholar ID: uXbWOkoAAAAJ; h-index — 4

Scopus Author     

 

Ачкасова Оксана Вікторівна

Вчене звання та науковий ступінь доцент, кандидат економічних наук
Посада доцент
Дисципліни «Управління персоналом»
Наукові інтереси оцінка та мотивація праці персоналу машинобудівних підприємств, інформаційні системи та технології в управлінні промисловим підприємством, інформаційні технології в освіті.оцінка та мотивація праці персоналу машинобудівних підприємств, інформаційні системи та технології в управлінні промисловим підприємством, інформаційні технології в освіті
Додаткова інформація Працює на кафедрі управління персоналом та економіки праці з 2011 року. Є автором 12 друкованих праць, в тому числі співавтором 1 монографії. Здійснює керівництво курсовими та дипломними роботами, підготовкою студентських наукових статей
E-mail achkasova.oksana@gmail.com
Citations ORCID ID: 0000-0001-7137-3996

Researcher ID: AAG-8758-2020

Google Scholar ID: swOkd2MAAAAJ; h-index — 3

Scopus Author ID: 56677800900

Гончарова Світлана Юріївна

Вчене звання та науковий ступінь доцент, кандидат економічних наук
Посада доцент
Дисципліни «Стратегічне управління», «Соціальна політика»
Наукові інтереси проблеми соціальної політики, регулювання доходів населення; соціально-трудові відносини; економіка домогосподарств; питання стратегічного управління
Додаткова інформація Працює на кафедрі з 1995 року. За результатами наукових досліджень видано більше 100 наукових та методичних праць, співавтор 5 навчальних посібників, 6 монографій. Здійснює підготовку аспірантів кафедри, є керівником 3 захищених кандидатських дисертацій
E-mail svitlana.honcharova@hneu.net
  Citations ORCID ID: 0000-0002-2463-8290

Researcher ID: AAG-8421-2020

Google Scholar ID: FkW3Py4AAAAJ; h-index – 10

Scopus Author ID: 56809453600

Доровськой Олексій Федорович

Вчене звання та науковий ступінь доцент, кандидат економічних наук
Посада доцент
Дисципліни «Організація праці», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Кадрове діловодство»
Наукові інтереси проблеми оплати праці та стратегія розвитку машинобудівного комплексу
Додаткова інформація Протягом тривалого часу працював на посаді начальника планово-економічного відділу, заступника керівника з економіки і кадрів наукового підприємства машинобудівної сфери. На кафедрі працює з 2006 року
E-mail oleksiydorovskoy@ukr.net

Єрмоленко Олексій Анатолійович

Вчене звання та науковий ступінь доцент, кандидат економічних наук
Посада доцент
Дисципліни Управління персоналом, Основи наукових досліджень
Наукові інтереси Управління трудовим потенціалом; ринок праці; державні цільові програми розвитку регіону, галузі; управління конфліктами.
Додаткова інформація Працює на кафедрі з 2001 року. Водночас працює заступником декана факультету підготовки іноземних громадян. Опубліковано більше 60 наукових і науково-методичних робіт. Відмінник освіти України (2015 р.)
E-mail oleksii.yermolenko@m.hneu.edu.ua
 Citations ORCID ID: 0000-0003-3590-5187

Researcher ID: AAE-2789-2019

Google Scholar ID: xebwBkIAAAAJ; h-index – 4

Scopus Author ID: 57205650044

 

Іванісов Олег Вікторович

Вчене звання та науковий ступінь доцент, кандидат економічних наук
Посада доцент
Дисципліни Управління трудовим потенціалом, Демографія, Організація праці, Організація праці менеджера, Економіка праці та соціально-трудові відносини
Наукові інтереси проблеми формування, використання та розвитку трудового потенціалу, оцінка ефективності соціально-трудових процесів підприємства, проблеми демографічного старіння населення в Україні та світі, вивчення особливостей міграційної політики України
Додаткова інформація

 

 

Працює на кафедрі управління персоналом та економіки праці з 2004 року. Є автором понад 50 друкованих праць, в тому числі співавтором: 1 монографії, 5 навчальних посібників, 3 з яких з грифом МОН. Здійснює керівництво дипломними роботами, підготовкою студентських наукових статей, є куратором академічної групи
E-mail ivanisovoleg@ukr.net
Citations ORCID                   ID 0000-0003-1853-2905

Researcher          ID AAG-9275-2020

Google Scholar   ID L9l-HHYAAAAJ; h-index – 3

Scopus Author    ID

 

Касьмін Денис Сергійович

Вчене звання та науковий ступінь кандидат економічних наук
Посада доцент
Дисципліни «Ринок праці», «Управління конфліктами», «Медико-соціальні основи здоров’я», «Економіка праці та соціально трудові відносини»
Додаткова інформація

 

 

Працює на кафедрі з 2013 року. Є автором понад 20 друкованих праць. Здійснює керівництво дипломними та науковими роботами, підготовкою студентських наукових статей, є куратором академічної групи. Відповідальний за профорієнтаційну роботу на кафедрі.
E-mail denys.kasmin@hneu.net
Citations ORCID                   ID 0000-0002-3687-4688

Researcher          ID AAG-8750-2020

Google Scholar   ID X4ZpFkAAAAAJ; h-index – 1

Scopus Author    ID 

 

Лаптєв В’ячеслав Ігорович

Вчене звання та науковий ступінь доцент, кандидат економічних наук
Посада доцент
Дисципліни «Мотивування персоналу», «Фізіологія і психологія праці», «Корпоративне управління»
Наукові інтереси мотивування персоналу та інші аспекти HR- менеджменту; регулювання діяльності системи управління акціонерних товариств
Додаткова інформація Працює на кафедрі управління персоналом та економіки праці з 2005 року. Є автором понад 50 друкованих праць, в тому числі співавтором: 3 монографії. Здійснює керівництво дипломними та науковими роботами. Займається тренінговою та консультаційною діяльністю з питань менеджменту персоналу
E-mail Viacheslav.Laptiev@m.hneu.edu.ua

Лугова Вікторія Миколаївна

Вчене звання та науковий ступінь доцент, кандидат економічних наук
Посада доцент
Дисципліни «Психологія», «Соціологія», «Основи самоменеджменту та лідерства», «Управління командами»
Додаткова інформація Має більш ніж 80 наукових праць, в тому числі 1 навчальний посібник, 5 монографій, 35 статей в журналах (у тому числі міжнародних та таких, що реферуються у науко-метричних базах, зокрема Scopus). Була керівником 2 господоговірних науково-дослідних робіт.

Член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямком «Соціальна робота» (2018 р. – 2019 р.). Керівник студентів, які зайняли призові місця у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт (2017р. – 2018 р., 2018 р. – 2019 р.)

E-mail v.lugova@i.ua; viktoriia.luhova@hneu.net
 Citations ORCID ID: 0000-0001-9584-2259

Researcher ID: AAG-8008-2020

Google Scholar ID: q2kLq0MAAAAJ; h-index — 6 

Scopus Author ID: 56606216000.

Лебединська Олена Сергіївна

Вчене звання та науковий ступінь доцент, кандидат економічних наук
Посада доцент
Дисципліни «Аудит персоналу»,«Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Менеджмент персоналу»,
Наукові інтереси проблеми менеджменту та аудиту персоналу, теорія управління персоналом в мінливих умовах
Додаткова інформація Працює на кафедрі управління персоналом та економіки праці з 2006 року. Водночас працює заступником керівника з контрактної та договірної роботи ВЗДПО. Здійснює керівництво курсовими, науково-дослідними, дипломними роботами. Співавтор навчального посібника з економіки праці та соціально-трудових відносин. Співавтор монографії з аудиту персоналу на підприємстві. За результатами опубліковано понад 25 наукових і науково-методичних робіт.
E-mail czdolena@ukr.net
 Citations ORCID ID: 0000-0001-7110-5211

Researcher ID: AAG-8052-2020

Google Scholar ID: RoD-r1QAAAAJ; h-index — 2

Scopus Author ID: 

Малюкіна Анастасія Олександрівна
Вчене звання та науковий ступінь доцент, кандидат економічних наук
Посада доцент
Дисципліни «Менеджмент у соціальній сфері», «Розвиток персоналу», «Менеджмент персоналу», «Психологія» (англ. мов)
Додаткова інформація Має 43 публікації, з них 38 наукових та 5 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

2 наукові статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science, приймала участь у 15 конференціях з публікацією тез доповідей.

E-mail anastasiiamaliukina@gmail.com
Citations ORCID ID: 0000-0001-7243-413X

Researcher ID: AAH-4567-2020

Google Scholar ID: 770twroAAAAJ&h; h-index — 3

Scopus Author ID: 57199267289

 

Мішина Світлана Володимірівна

Вчене звання та науковий ступінь доцент, кандидат економічних наук
Посада доцент
Дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Управління діловою кар’єрою», «Облік  і аналіз  персоналу»
Наукові інтереси аналіз  трудових показників, розвиток ділової кар’єри персоналу на вітчизняних та зарубіжних підприємствах, оцінка ефективності соціально-трудових процесів підприємства, управління економічною безпекою підприємств та банківських установ
Додаткова інформація Працює на кафедрі управління персоналом та економіки праці з 2008 року. Є автором понад 80 друкованих праць, в тому числі співавтором 1 монографії та 7 навчальних посібників. Здійснює керівництво дипломними роботами, підготовкою студентських наукових статей, є куратором академічної групи.
E-mail svitlana.mishyna@hneu.net
Citations ORCID ID:  0000-0003-4925-5998

Researcher ID: AAG-7959-2020

Google Scholar ID: U0tQz6YAAAAJ;  h-індекс 7

Scopus Author ID: 56677876900

Писаревська Ганна Іллівна

Вчене звання та науковий ступінь доцент, кандидат економічних наук
Посада доцент
Дисципліни «Ринок праці», «Ефективність соціально-трудових процесів»
Наукові інтереси Ринок праці, рекрутинг персоналу, управління кадровим потенціалом, а також соціально-трудовими процесами та визначення їх ефективності
E-mail Hanna.Pysarevska@m.hneu.edu.ua
Citations ORCID                   ID 0000-0001-6192-8038

Researcher          ID AAH-1316-2020

Google Scholar   ID FoeJrJYAAAAJ&hl; h-індекс 5

Scopus Author    ID 56328666500

Семенченко Аліна Володимирівна
Вчене звання та науковий ступінь кандидат економічних наук
Посада доцент
Дисципліни «Економіка праці», «Економіка праці і соціально-трудові відносини»«Мотивування персоналу», тренінги
Наукові інтереси Регулювання доходів населення, диференціація доходів, оцінка ефективності соціально-трудових процесів підприємства, мотивація персоналу на підприємстві. Виявлення основних проблем соціальної стратифікації суспільства, аналіз регіональних індикаторів регулювання доходів населення.
Додаткова інформація Працює на кафедрі економіки та соціальних наук з 2013 року. Автор більше 25 публікацій, в тому числі співавтор 1 монографії. Здійснює керівництво дипломними роботами, підготовкою студентських наукових статей.

В 2018 році отримала Business English Certificate Vantage, присвоєно рівень володіння англійською мовою B2.

E-mail
Citations ORCID ID:  0000-0003-3971-6770

Researcher ID: AAI-6601-2020

Google Scholar ID: 80FWD0EAAAAJ; h-index – 1

Scopus Author ID

 

Семенченко Андрій Володимирович

Вчене звання та науковий ступінь доцент, кандидат економічних наук
Посада доцент
Дисципліни «Нормування праці», «Проектування трудових процесів», «Кадрова безпека»
Наукові інтереси встановлення, використання та аналіз якості норм праці на промислових підприємствах, оцінка раціональності трудових процесів підприємства, аналіз трудових показників та стану організації праці, дослідження особливостей організації та управління кадровою безпекою на підприємстві,  визначення аспектів протидії загрозам, пов’язаним із протиправними діями персоналу підприємства.
Додаткова інформація Працює на кафедрі економіки та соціальних наук з 2007 року. Є автором понад 40 друкованих праць, в тому числі співавтором 1 монографії. Здійснює керівництво дипломними роботами, підготовкою студентських наукових статей, є куратором академічної групи.
E-mail Andrii.Semenchenko@m.hneu.edu.ua
 Citations ORCID ID:  0000-0003-2354-0774

Researcher ID: AAI-6558-2020

Google Scholar ID: bGkQrHwAAAAJ; h-index – 2

Scopus Author ID

Сотнікова Юлія Володимирівна

Вчене звання та науковий ступінь доцент, кандидат економічних наук
Посада доцент
Дисципліни «Соціальна економіка», «Креативна економіка та менеджмент»
Інформація Має більше 30 наукових праць, в тому числі 3 навчальних посібники та 1 монографія. Протягом 5 років приймала участь в роботі приймальної комісії від факультету економіки і права, 2 з яких на посаді відповідального секретаря приймальної комісії від факультету. На даний час проводить активну профорієнтаційну роботу від факультету серед шкіл Харкова та Харківської області, проводить літні та зимові школи для абітурієнтів. Є координатором польсько-української програми академічної мобільності “Human resources management”.

В 2012 році пройшла підвищення кваліфікації викладачів – здала з відзнакою Business English Certificate Preliminary, в результаті чого було присвоєно рівень володіння англійською мовою B2.

E-mail Yuliia.Sotnikova@hneu.net
 Citations ORCID ID: 0000-0001-9058-7746

Researcher ID: AAG-8298-2020

Google Scholar ID: 4A_jNywAAAAJ; h-index — 2

Scopus Author ID: 56809242800

Степанова Ека Рамінівна

Вчене звання та науковий ступінь доцент, кандидат економічних наук
Посада доцент 
Дисципліни HR management (англійською мовою), HR менеджмент (українською мовою), Міжнародні соціальні інституції та програми, Кадрове діловодство, Економіка праці (англійською мовою), Соціальна економіка та політика, Соціальна економіка (англійською мовою)
Інформація Автор 35 публікацій, з яких 1 монографія, 32 статті у закордонних виданнях і фахових виданнях України, 2 навчально-методичних посібника. Член журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Управління персоналом та економіка праці» – 2017-2018, 2018-2019 н.р. Заступник Голови Ради молодих вчених ХНЕУ ім. С.Кузнеця з вересня 2016 року по теперішній час.
Має сертифікат Business English Certificate Vantage. що свідчить про рівень володіння англійською мовою B2.
E-mail Stepanovaekaraminovna@gmail.com
 Citations ORCID ID: 0000-0002-3101-5876

Researcher ID: AAG-8385-2020

Google Scholar ID: girNo38AAAAJ; h-index — 2

Scopus Author ID: 56677426000

Чепель Ірина Володимирівна

Посада Керівник виробничої практики навчального відділу, викладач
Дисципліни «Організація праці», «Нормування праці», «Кадрова безпека», «Психологія»
Наукові інтереси Питання формування соціально-економічної активності населення країни; розвиток професійно-кваліфікаційного потенціалу персоналу
E-mail bicirina@gmail.com
Citations ORCID ID: 0000-0002-6163-1282

Researcher ID 

Google Scholar ID: linPm9wAAAAJ; h-index — 1

Scopus Author     

 

Дем’яненко Аліна Анатоліївна

Посада Викладач
Дисципліни «Менеджмент персоналу», «Людський розвиток», «Психологія».
Наукові інтереси Людський капітал, людський розвиток, соціальна безпека та демографія.
E-mail alina.demianenko@hneu.net
Citations ORCID                   ID 0000-0003-0654-698X

Researcher          ID U-4441-2018

Google Scholar   ID IGVvL80AAAAJ; h-index — 2

Scopus Author    ID 57212685435

 

Білоконенко Ганна Володимирівна

Вчене звання та науковий ступінь кандидат економічних наук
Посада викладач
Дисципліни «Психологія»
Наукові інтереси розвиток професійної самоефективності особистості,  діагностування розвитку соціально-економічних систем.
Інформація Є автором понад 45 публікацій, в тому числі 3 навчально-методичних посібників, 1 статті у Scopus, 13 статей у фахових виданнях України. Виконавець міжнародних наукових проектів ERASMUS+ C3QA, ERASMUS+ EDUQAS
E-mail  hanna.bilokonenko@hneu.net 
Citations ORCID ID: 0000-0002-7858-1461

Researcher ID: G-9502-2016

Google Scholar ID: zsM_fd4AAAAJ; h-index — 2

Scopus Author ID: 56505524400