Історія кафедри

Кафедра створена у 1973 році. На кафедрі економіки та соціальних наук працюють 26 викладачів, з них 1 має науковий ступінь доктора економічних наук, 21 – науковий ступінь кандидата економічних наук; 3 – звання професора, 25 – звання доцента.

Кафедра економіки та соціальних наук готує фахівців для підприємств усіх форм власності, державних установ, вищих навчальних закладів і місцевого самоврядування.
Наша кафедра – випускова кафедра факультету «Економіки і права».
Кафедра економіки та соціальних наук здійснює підготовку:
  • бакалаврів за освітньою програмою: «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності «Економіка» (шифр спеціальності – 051) галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» (шифр галузі – 05)
  • бакалаврів за освітньою програмою: «Управління соціальною сферою» (спеціальність «Соціальне забезпечення» (шифр спеціальності – 232) галузі знань «Соціальна робота» (шифр галузі – 23)
  • магістрів за освітніми програмами:  «Управління персоналом та економіка праці» (спеціальність «Економіка» (шифр спеціальності – 051) галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» (шифр галузі – 05))
  • магістрів за освітніми програмами:  «Управління соціальними проектами» (спеціальність «Соціальне забезпечення» (шифр спеціальності – 232) галузі знань «Соціальна робота» (шифр галузі – 23)

Викладачами кафедри здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів зі спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці».  Фахівці у даній сфері можуть здійснювати професійну діяльність у малому і середньому бізнесі, на підприємствах та установах різних форм власності, виробничої та невиробничої сфери, органах державного і місцевого управління, освітніх та наукових закладах.

Кафедра працює над науковими дослідженнями за напрямами: «Організаційно-економічне забезпечення управління персоналом на промислових підприємствах», «Стратегічне управління людськими ресурсами», «Формування та використання інтелектуального капіталу», «Соціально-економічні відносини на підприємстві», «Соціальна політика: теорія і практика».

Перспективними напрямами наукових досліджень кафедри є «Управління соціально-трудовою сферою підприємства» та «Організаційно-економічне забезпечення оцінки та формування конкурентних переваг підприємства».

Протягом останніх 5 років викладачами кафедри підготовлено та видано 15 навчальних посібників з грифом МОН України та 13 наукових монографій, а також опубліковано 107 статей у наукових фахових виданнях.

Провідні фахівці кафедри здійснюють наукове керівництво аспірантами і здобувачами за наступною тематикою наукових робіт: управління персоналом в умовах реструктуризації підприємств, аудит персоналу, регулювання діяльності органів управління акціонерних товариств, управління трудовими процесами на промислових підприємствах, формування стратегії розвитку та використання управлінського персоналу, управління корпоративними пенсійними фондами промислових підприємств. Протягом 2005-2018 рр. на кафедрі управління персоналом підготовлено 13 кандидатів економічних наук та 1 доктора економічних наук.

Основні навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі: економіка праці та соціально-трудові відносини, конфліктологія, нормування праці, організація праці, управління трудовим потенціалом, стратегічне управління, кадрове діловодство, ринок праці, управління персоналом, мотивування персоналу, соціальна політика, ділова кар’єра, корпоративне управління, фізіологія та психологія праці, облік, аналіз та аудит персоналу, креативний менеджмент.

ХНЕУ ім. С. Кузнеця є провідним навчальним закладом Україні, який здійснює підготовку бакалаврів та магістрів денної і заочної форми навчання зі спеціалізації  «Управління персоналом та економіка праці».